Zorg

Wonen bij Grasboom Hilversum Binnendoor = kiezen voor begeleiding

Vaak hebben hebben jongeren met een vorm van autisme en hun ouders al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. In hun zoektocht naar een passende woonvorm, weten ouders als geen ander, welke begeleiding er nodig is. Het streven is dan ook om, samen met een door het ouderinitiatief geselecteerde Zorgleverancier de juiste begeleiding te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.
  • Het voorkomen van vereenzaming

Dit impliceert, dat het wonen op Binnendoor geen vrijblijvende zaak kan zijn, waar woningzoekenden zonder meer op kunnen inschrijven. Van de bewoner wordt verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de beperking(en) die het autisme met zich mee brengt en gemotiveerd is om samen met zijn/haar begeleider zelfstandig te leren wonen. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning bij het leren omgaan met autisme.

De Grasboomprojecten hebben er belang bij dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgaanbieder: alleen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een groot aantal uren van de dag. De zorgaanbieder is in samenspraak met ouders, de zorgcommissie en het bestuur van de stichting (STEH) geselecteerd.

Het Grasboomproject aan Binnendoor voldoet in die zin aan de definitie ‘wooninitiatief’ zoals door het ministerie van VWS beschreven.

Grasboom Hilversum Binnendoor werkt met een, door het ouderinitiatief, geselecteerde zorgleverancier die ‘zorg op afspraak’ levert. Een belangrijk aspect daarbij is dat de zorgvisie van de zorgleverancier naadloos aansluit bij de zorgvisie van het ouderinitiatief. De stichting (STEH) is formeel zorgaanbieder die de zorg inkoopt, op basis van de zorgvraag, bij de zorgleverancier. Het Pgb maakt de vrije keuze van een zorgleverancier mogelijk.

Hierdoor kan een zorgpartnerschap ontstaan waarin de Zorg-professionaliteit van de Zorgleverancier en ervaringsdeskundigheid van ouders en cliënten elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding; verantwoord budgetbeheer; uitwisseling van ervaring en expertise; ondersteuning van ouders (vrijwilligerswerk / mantelzorg), kan er efficiënter gewerkt worden en kwaliteit van de zorg gewaarborgd.