Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door Grasboom Hilversum Binnendoor de volgende Privacyverklaring opgesteld:

Het bestuur van Stichting Exploitatie Hilversum, Grasboom Hilversum Binnendoor (hierna: Grasboom Binnendoor), gevestigd aan Scholekster 91, 3755 EB Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Functionaris gegevensbescherming

Grasboom Binnendoor heeft geen functionaris gegevensbescherming. Gezien de aard, doelstelling en omvang van de stichting, wordt de verantwoording van deze functie door het gehele bestuur gedragen.

Contactgegevens

Secretariaat Grasboom Binnendoor
Scholekster 91
3755 EB Eemnes.

e-mail: secretariaat@grasboombinnendoor.nl
website: www.grasboombinnendoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grasboom Binnendoor verwerkt en verzamelt het liefst zo min mogelijk persoonlijke gegevens van jou. Toch hebben we enkele gegevens van je nodig.

Ben je bewoner dan zijn dit de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ben je ouder, pleegouder, stiefouder of verzorger (hierna: ouder) van de bewoner, dan verzamelen en verwerken wij je

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Grasboom Binnendoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van bewoners:

 • Gegevens die met jouw toestemming zijn verstrekt door de wachtlijstcommissie van Stichting De Grasboom
 • Gegevens over jouw zorgindicatie
 • Het zorgbudget dat aan jou is toegekend
 • De betalingen door de Sociale Verzekeringsbank van jouw budget

Van ouders verzamelen wij geen bijzondere gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grasboom Binnendoor verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gegevens van bewoners:

 • Opstelling van het zorgcontract tussen jou en Grasboom Binnendoor
 • Betaling van jouw zorgkosten aan de zorgleverancier
 • Exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte
 • Onderhouden van contact

Gegevens van ouder(s):

 • Versturen van de nieuwsbrief, uitnodigingen voor het Periodiek Oudercontact en andere bijeenkomsten
 • Het goed laten functioneren van de achterwacht
 • Vastleggen van deelname aan bestuur, commissies en/ of werkgroepen van Grasboom Binnendoor
 • Onderhouden van contact

Geautomatiseerde besluitvorming

Grasboom Binnendoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor jou persoonlijke gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grasboom Binnendoor) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren de persoonsgegevens van bewoners en ouders zolang;

 • De bewoner bij Grasboom Binnendoor woont en tot alle financiële en administratieve zaken, na verhuizing, correct zijn afgewikkeld en
 • vervolgens zolang dat wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonlijke gegevens delen wij uitsluitend met derden nadat jij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Wij verkopen jouw gegevens niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grasboom Binnendoor gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grasboom Binnendoor, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grasboombinnendoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Grasboom Binnendoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grasboom Binnendoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@grasboombinnendoor.nl

Privacyverklaring